§1 Navn.
Foreningens navn er:
Lejre - Arkæologisk Forening

§2 Formål.
- at være samlende organ for arkæologi interesserede i Lejre kommune.
- at udvide medlemmernes, samt interesseredes kendskab til den danske oldtid
og middelalder.
- at fremme kendskabet til korrekt behandling af fundsteder og fund.
- at samarbejde med lokale kulturhistoriske museer.
- at fremme børn og unges interesse og kendskab til den danske oldtid og
middelalder.

§3 Hjemsted.
Formandens adresse er foreningens hjemsted, indtil anden adresse haves.

§4 Medlemmer.
Foreningen optager alle med både teoretisk og praktisk erfaring samt almen interesse for arkæologi. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent.

§5 Kontingent.
Kontingent fastsættes hvert år ved generalforsamlingen.
Kontingent betales årlig før den ordinære generalforsamling. Et medlem der ikke har betalt kontingent anses, efter en frist på 3 måneder, for værende udmeldt af foreningen.

§6 Generalforsamling.
stk.1: Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker pr. mail senest 14 dage før med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, fremsendes til formanden løbende, dog senest 1. februar.
Stk.2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af medlemmerne fremsender begæring herom.
Stk.3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når foreningens medlemmer er indvarslede i henhold til foreningens bestemmelser. Beslutninger tages med almindeligt flertal, se dog § 11. Der kan stemmes med fuldmagt.
Stk.4: Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab til godkendelse. Budget og kontingent for det kommende år.
5. Valg
6. Forslag.
7. Eventuelt.

§7 Bestyrelse.
Stk.1: Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens sammensættes af minimum 3, maximum 6 personer. Hvis muligt vælges en ungdomsudvalgsformand (u. 18 år). Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Ved stemmelighed er formandens ord udslagsgivende.
Stk.2: Der kan vælges 2 suppleanter hvert år, hvis muligt. Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøderne, men kan kun stemme hvis de er stedfortræder for et bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.
Stk.3: Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages under et og skal være skriftligt, såfremt blot en mødedeltager kræver det.
Stk.4: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer.

§8 Regnskab.
Stk.1: Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres 14 dage før generalforsamlingen.
Stk.2: Der vælges hvert år 1 intern revisor. Genvalg kan finde sted.
Stk.3: Formand og kasserer tegner bestyrelsen.

§9 Æresmedlemskab.
Bestyrelsen kan efter eget skøn udnævne æresmedlemmer blandt foreningens medlemmer, og andre der på foreningens og arkæologiens vegne har gjort sig særligt fortjente.
Forslag til udnævnelse kan også stilles i forbindelse med indkaldelsen på generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen opstiller kandidatliste til afstemning blandt foreningens medlemmer. Afstemningen foregår via foreningens side på Facebook.
Æresmedlemmet opnår uvisnelig hæder, modtager æresbevisning og er kontingentfri livet ud.

§10 Eksklusion.
Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål og interesser, bringer foreningen i miskredit kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Indtil 3 måneder efter udelukkelsen kan medlemmet indsende skriftlig indsigelse til bestyrelsen. Sagen afgøres endeligt på førstkommende generalforsamling.

§11 Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.
Stk.1:Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, der har
dette punkt på dagsordenen. Til gengæld kan da alle paragraffer
behandles. Vedtagelse skal ske med 2/3 flertal af de deltagende
medlemmer.
Stk.2: Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamling, der har dette ene punkt på dagsordenen. Vedtagelse kan kun ske, såfremt 3/4 af de deltagende medlemmer stemmer for opløsning.
Stk.3: Ved opløsning af foreningen skal dens eventuelle aktiver gives til kulturelle aktiviteter for børn og unge.